Ambrosoli I.T.V. Art Gallery
Amazing, 2018, cm 44 x 63,7, Watercolor on Paper
Amazing
2018, cm 44 x 63,7, Watercolor on Paper
In my mind, 2018, cm 47 x 68, Watercolor on paper
In my mind
2018, cm 47 x 68, Watercolor on Paper
Friends for ever, 2018, cm 42 x 58, Watercolor on paper
Friends for ever
2018, cm 42 x 58, Watercolor on Paper
Harp Twins2018, cm 53,8 x 70, Watercolor on Paper
Harp Twins
2018, cm 53,8 x 70, Watercolor on Paper
Let's get talking: the lesson, 2018, cm 53,5x70,5, Watercolor on paper
Let's get talking: the lesson
2018, cm 53,5x70,5, Watercolor on Paper
Look...fantastic, 2018, cm 34x46, Watercolor on paper
Look...fantastic
2018, cm 34x46, Watercolor on Paper
Memories, 2018, cm 34x46, Watercolor on paper
Memories
2018, cm 34x46, Watercolor on Paper
The news, 2018, cm 40,5x50,5, Watercolor on paper
The news
2018, cm 40,5x50,5, Watercolor on Paper
Walking around, 2018, cm 34x46, Watercolor on paper
Walking around
2018, cm 34x46, Watercolor on Paper
What are you thinking?2018, cm 49,7x29,5, Watercolor on Paper
What are you thinking?
2018, cm 49,7x29,5, Watercolor on Paper